Вашингтонска спогодба за защита на папагалите

313

Закон за защита на папагалите

Закон за защита на папагалитеВ наше време се наблюдава застрашително намаляване на представителите на животинския и растителния свят. Някои видове вече са измрели, а други са пред изчезване в световен или регионален мащаб. Наред с многобройните причини първостепенна и решаваща роля има трайното унищожаване на жизнената среда и промяната на биотопите.

Съзнателният любител на едри видове папагали или на вълнисти папагалчета може да допринесе значително за запазване природните популации на все още богатото видово разнообразие.

Усилията за защита на застрашения животински и растителен свят водят до подписването на Вашингтонската спогодба за защита на видовете през 1973 година, която регламентира на межународно ниво търговията със застрашени животински и растителни видове. Междувременно 103 държави са обвързани с договори със Спогодбата за защита на видовете. В България спогодбата влиза в сила през 1991 година , а в Швейцария още през 1974 година. В зависимост от необходимостта от защита застрашените видове са описани в три приложения (I, II и III), които се изменят постоянно и се привеждат в съответствие с последните изследвания върху числеността и застрашеността на популациите. В съответствие с необходимостта от опазване, напр. на хиацинтовите ара , сентвинсентските амазони  и молукските какаду  са записани в приложение I, докато всички останали папагали са в приложение II, с изключение на вълнистите папагалчета, нимфите и малкия александровец. Ситуацията на съхраненост на последните три вида и тези от приложение II допуска взимането им от природата по определен ред и под държавен контрол за целите на търговията с папагали. Предлаганите в зоомагазините или от развъждащите екземпляри отговарят на тези законови условия и може да се купуват законно.

Наред с Вашингтонската спогодба има и други закони за защита, най-вече по разпоредби на Европейския съюз.

Коментари от Facebook

коментари