Закони касаещи видовете папагали

1897

Закони за отглеждането на папагали

Закони за отглеждането на папагалиЗакон за развъждане

По принцип развъждането на папагалите е разрешено със закон. Но разрешителното за развъждане може да бъде поставено в зависимост от представяне на доказателства, че развъждащият има достатъчно познания и условия за отглеждане съобразно вида. Развъжданите животни, посочени в приложение I, подлежат на така наречената забрана за търгуване, тоест не се разрешава да бъдат продавани и купувани. Те не може също да се обявяват за продан публично, вкл. и с печатни обяви в списания, освен ако съответната природозащитна организация не е издала разрешение.

 

 

Разрешаване на място за развъждане

Съгласно новия федерален закон за защита на природата за волиери за птици е необходимо да се получи разрешение от съответната природозащитна организация. Разрешителното се издава само ако клетката отговаря на законовите изисквания за защита на тези животни от съответните видове.

Задължително обявяване (пръстени)

Съгласно §10 алинея 3 от федералния закон за защита на видовете собствениците на животни по приложения I и II към Вашингтонската спогодба за защита на видовете са длъжни незабавно да съобщят за притежаваното животно. Необходимо е да се посочат следните данни: вид на папагала, възраст, пол, произход, местопребиваване, предназначение и евентуално означение (номер на пръстена). Този закон е в сила от 1 юли 1987 г. За подробности може да се обърнете към местната природозащитна организация.

Удостоверение на CITES

Собствениците на защитени видове папагали трябва да имат официален документ за собственост съгласно §22 от федералния закон за защита на видовете. От 1 януари 1984 г. се изисква т.н. удостоверение на CITES – чл. 29 от наредбата за формуляри (ЕС) № 3418/ 83, което е нещо като паспорт на защитеното животно. Притежаването на папагал без такъв документ не е препоръчително, ако видът е включен в приложения I и II на Вашингтонската спогодба за защита на видовете.

Опръстеняване

Засега опръстеняването на защитени видове е само препоръчително, но не задължително. В момента не се издават отличителни знаци, които да удостоверяват, че видът е защитен. Но наредбата за папагалската болест (пситакоза) изисква всички папагали да бъдат означавани официално с пръстени.

Регистрация

Няма задължение за регистрация и водене на дневник, с изключение на случаите на търговска дейност или развъждане на папагали.

Внос на папагали

Внасянето на папагали от чужбина е много трудно от юридическа гледна точка, тъй като трябва да се спазват Вашингтонската спогодба за защита на видовете, наредбите на Европейския съюз, федералния закон за защита на видовете и Наредбата за внос на папагали. При неспазване на различните закони и наредби се прилага конфискация на животните, поради което е наложително при намерение за внос да се уведоми федералната служба по прехрана и горско стопанство.

Разрешение за гледане и развъждане в съответствие с Наредбата за пситакозата

За да се развъждат папагали или да се търгува с тях, е необходимо специално разрешение по §61д от Закона за епидемиите по животните. Днес папагалската болест вече не представлява сериозна опасност, но въпреки това целта на закона е развъждането да се извършва в здрава животинска среда. За да се осигури проследимост на евентуално болните животни, всички папагали трябва да бъдат снабдени с официален метален или пластмасов пръстен на крака. Този пръстен не бива да се сваля, дори с риск от нараняване. Животно¬то трябва да носи пръстена и по друга причина – ако избяга или отлети, по номера на пръстена може да се издири собственикът му.

Гаранционни права

Официалният пръстен е потвърждение, че птицата (ако е внесена от чужбина) е преминала задължителен карантинен период. Тя не може да бъде носител на вируса на пситакозата, тъй като вече е била подложена на антибиотично лечение срещу тази болест. Ако папагалите се разболеят, купувачът има някои гаранционни права. Става дума за право на обезщетение или разваляне на договора за покупка. В тези случаи обаче купувачът е длъжен да представи пълни доказателства, че животното е било болно още при получаването му. Това никак не е лесно и може да бъде доказано и потвърдено само от вещо лице. Заболявания, настъпи¬ли след покупката, не се взимат пред вид.

Коментари от Facebook

коментари